اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامعلی آریا

ادیان و عرفان مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری ادیان و عرفان دانشکده

jt.iau/tnb.ac.ir
namehelahiatyahoo.com
22631290

سردبیر

آیت ا... دکتر سید محمدموسوی بجنوردی

فقه و حقوق عضو هیات علمی و استاد تمام بازنشسته

jt.iau/tnb.ac.ir
jtiau-tnb.ac.ir
22631290

مدیر داخلی

انسیه فلسفی

مدیریت و تعلیم و تربیت رییس اداره پژوهش دانشکده الهیات

jt.iau/tnb.ac.ir
namehelahiatyahoo.com
22631290

اعضای هیات تحریریه

آیت ا... دکتر سید محمد موسوی بجنوردی

فقه و حقوق ریاست دانشکده الهیات واحد تهران شمال

jt.iau/tnb.ac.ir
namehelahiatyahoo.com
22000355

دکتر فتح ا... مجتبایی

ادیان و عرفان استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

jt.iau/tnb.ac.ir
jtiau-tnb.ac.ir
09121594339

دکتر غلامعلی آریا

ادیان و عرفان استاد دانشگاه آزاد

jt.iau/tnb.ac.ir
ariayahoo.com
09121484063

دکتر سید بابک فرزانه

ادبیات عرب استاد دانشگاه آزاد تهران شمال

jt.iau/tnb.ac.ir
babakyahoo.com
09126232854

دکتر محمود رضا اسفندیار

ادیان و عرفان دانشیار دانشگاه آزاد شهر ری

jt.iau/tnb.ac.ir
esfandyaryahoo.com
09122048077

دکتر سید محمد صادق موسوی

فقه و حقوق دانشیار دانشگاه شهید مطهری

jt.iau/tnb.ac.ir
mousavi4535gmail.com
09121144535

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

فقه و حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

jt.iau/tnb.ac.ir
dr.naghibiyahoo.com
09123879096

دکتر جمشید جعفرپور

فقه و حقوق دانشیار دانشگاه خوارزمی

jt.iau/tnb.ac.ir
jafarpoorgmail.com
09123276906

صفحه آرا

محمدانتظامی

زیست شناسی دریا عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد

jt.iau/tnb.ac.ir
namehelahiatyahoo.com
22931290