دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، زمستان 1398 
3. بررسی تطبیقی احکام (ربا) در اسلام و یهود

ساره قاسملو؛ یحیی صباغچی؛ طیبه اکبری راد


5. تواتر معنوی روایات عالم ذر

معصومه آذرخش؛ مهدی ایزدی؛ مهریار شبابی


7. تعامل فلسفه با اصول فقه

مجتبی شاهوار؛ یونس واحد یاریجان؛ سید حسین سجادی