دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 1-145 
3. شرح صدر در قرآن کریم و عوامل آن

صفحه 31-44

مریم حاجی عبدالباقی؛ زهرا حاجی علی بیگی