دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 1-120 
1. معناشناسی «زرع» در قرآن کریم

صفحه 1-25

طیبه اکبری راد؛ سکینه عموزادی


2. نقد شبهات وارد بر عصمت پیامبران

صفحه 26-43

علی اصغر باستانی؛ سهیلا محمدی


4. معناشناسی ‌«ضلال»‌ و «غیّ» ‌در ‌قرآن کریم‌

صفحه 67-86

محمد قاسمی؛ زینب ایزدخواستی


5. نقد شبهات عمدة اهل‌سنت در خطابة غدیر

صفحه 87-98

حبیبه محمدی رفیع؛ محبوبه رحیمی


6. جایگاه حقوقی زن در عصر جاهلیت

صفحه 99-120

فهیمه ملک زاده؛ بیتا محسنی