دوره و شماره: دوره -10، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 1-122 
1. تأثیر توبه در سقوط «حد»

صفحه 1-122

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فاطمه کیا


2. ‌مقایسة سیاق در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

صفحه 15-33

مریم حاجی عبدالباقی؛ فائزه فاضلی


3. نمادپردازی در تعنیت (روزه) یهودیان

صفحه 34-47

زهرا حسینی حمید؛ بتول نیکان


4. ارتباط عشق و شهادت از منظر صدرالمتألهین

صفحه 48-83

سید حسین سجادی؛ فاطمه عزیزی


5. عبودیت از منظر قرآن و روایات

صفحه 84-99

سیمیندخت شاکری؛ ملیحه سادات زال مستخاصه


6. کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسلامی

صفحه 100-121

صدیقه مصدق صدقی؛ بهرام عارفی