ماهیت روح القدس در عرفان مسیحی و اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

روح القدس اقنوم سوم از اقانیم سه‌گانه در عرفان مسیحی و وجودی مقدس در اسلامی است که درباب ابعاد ماهیت آن در عرفان مسیحی و اسلامی تلاش شایسته‌ای صورت نگرفته است. در تبیین این ماهیت، پرسش اساسی این است که روح القدس چیست و چه ویژگی‌ها و صفاتی دارد؟ این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مقایسه انجام شده و داده‌های آن ازطریق منابع کتاب‌خانه‌ای و نرم‌افزاری گردآوری شده است و هدف اصلی آن شناخت ابعاد گوناگون ماهیت روح القدس در عرفان مسیحی و اسلامی و تعیین وجوه مشترک این ماهیت است. ضرورت و اهمیت این پژوهش مبتنی بر این واقعیت است که انسان‌ها با شناخت ماهیت روح القدس، می‌توانند به توانمندی‌های مادی و معنوی و ظرفیت‌های او شناخت پیدا کنند و ازاین طریق، از آن‌ها بهره‌مند شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به‌علت وجود اشتراک فراوان در ابعاد ماهیتی روح القدس در عرفان مسیحی و اسلامی، ماهیت این وجود مقدس در عرفان این دو دین، یکسان است و روح‌القدس عارفان مسیحی –با اندکی اغماض- همان روح القدس عارفان مسلمان است.
 

کلیدواژه‌ها