مسئولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های از راه دور و روباتیک

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

جراحی از راه دور (تله مدیسین) خدمات گسترده ای نظیر مشاورة از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می­گیرد؛ ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانة آنان از نحوة ارائة خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است؛پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری خدمات جراحی­های روباتیک، گامی مؤثر در علم پزشکی است که از جمله فواید آن دسترسی بیماران مناطق محروم از متخصصین این علم، بدون نیاز به پیمودن مسافتی طولانی و از طریق اینترنت و فناوری های وابسته به آن است، اما خطرات احتمالی این تکنولوژی جدید، تبیین قوانین، مقررات و تفاسیر حقوقی مرتبطی را می­طلبد تا حقوق بیماران هرچه بیش تر و بهتر مورد حمایت قرار گیرد. اختلالات نرم­افزاری و اختلالات سخت افزاری روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می­آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، لذا باید قائل به تفکیک گردید و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسؤولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها