مطالعه‌ی تحلیلی آرای فضل‌الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضل‌الرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور می‌شود که اگر فهم ما از قرآن بر پایه‌ی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را می‌توان  گزارشی منسجم از مضامین قرآن با نگاهی جدید تلقی کرد و از این حیث کتابی مهم و ارزشمند است. فضل‌الرحمان در این کتاب، پس از مقدمه‌ای در بیان دیدگاه‌های خود نسبت به روش تفسیر مفسران سنتی و اشاره به دیدگاه‌های غربیان درباره‌ی قرآن، در هشت فصل به بررسی مضامین مهم قرآن پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین مطالب و نظریات فضل‌الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟ در راستای پاسخ به این سؤال، دستاوردهای این پژوهش از طریق توصیفی – تحلیلی در چهار بخش بررسی می‌شود: 1- آراء اعتقادی 2- آراء اجتماعی – حقوقی 3- آراء اخلاقی

کلیدواژه‌ها