ضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشگاه عالی شهید مطهری

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده« التعزیر لکل عمل محرم » می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود.  قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است.

کلیدواژه‌ها