معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه سمنان

2 عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلیه) در مساله قتل و انواع آن بر اساس ملاک­هایی که برای هر نوع در نظر گرفته­اند، علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد دچار اختلاف نظر  نیز می­باشند. در این مقاله  ابتدا نظر مشهور یا اجماع فقیهان امامیه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره آن ملاکها درنظرگرفته شده و وجه تمایز آن مورد بررسی قرار گرفته است چون بر اساس ملاک تمایز  نوع قتل تعیین می شود و مسئولیت کیفری هر کدام مشخص می گردد .

کلیدواژه‌ها