تأثیر ستارگان بر سرنوشت انسان از دیدگاه مکاتب هرمسی و اشراقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ادیان و عرفان در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

آدمی از دیرباز پیوندی ناگسستنی با آسمان داشته و با دنبال کردن حرکات کواکب در آسمان، و همزمانی یک­سری وقایع سعد و شوم در روی زمین، متوجه ارتباط بین زمین و آسمان، یا انسان و کواکب شده­است. گویی جابه­جایی ستارگان و کواکب در آسمان به نوعی تقدیر وی را رقم می­زنند و متعاقب آن، متفکران و پیام­آوران در طی هزاره­ها به الگوهایی دست­یافتند که می­توانست بشر را از سیطرة نیروهای آسمانی رهایی بخشد. مهمترین نظریه­ها و دیدگاه­ها را در این باره، در دو مکتب و حکمت بزرگِ: هرمسی و اشراقی می­توان دید. این حکمتها معتقدند که کواکب و بروج سازوکاری برای کنترل آدمی­ست، ولی در عین حال، معتقد بر اراده آزاد آدمی هستند که می­تواند بر این حاکمیت که ضرورت آفرینش است، پیروز گردد و خود را از این سلطه و اسارت رها بنماید. نجوم باطنی در ازمنه گذشته، بخشی از معرفت اندیشمندان و عرفا بوده است. این تحقیق شاید کمکی باشد به یافتن دانشی کهن که به ورطه فراموشی سپرده شده تا رهگشا برای انسان امروزی مدرن گردد.

کلیدواژه‌ها