بررسی تغییر جنسیّت در فقه و حقوق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، واحد تهران شمال

چکیده

تغییر جنسیت از امور نوپای علم پزشکی است که در گذشته سابقه­ای شفاف ندارد و از لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. مجامع حقوقی، فقهی باید همزمان با پیشرفت های پزشکی چالش­های پیش­رو را مرتفع سازند. امروزه در اجتماع شاهد افرادی همچون هرمافرودیت (دوجنسی‌ها) و ترانس سکشوال‌ها (افرادی که از نظر روانی به جنس مخالف تعلق دارند) هستیم. علم پزشکی این امکان را فراهم کرده است که افراد مزبور اقدام به تغییر جنسیت کنند. تغییر جنسیّت عبارت است از تبدیل ماهوی هر یک از زن و مرد به دیگری، امری که اکثر فقها آن را صرفاً در خصوص افراد بیمار تجویز نموده‌اند. تبیین احکام مترتب بر تغییر جنسیّت، عمده ترین هدف این پژوهش است. تغییر جنسیت در مواردی که غالب بودن جنس مخالف محرز باشد و نیز در فرضی که عدم تغییر موجب اضرار بی­جهت به فرد شود، با احراز شرایط مجاز خواهد بود.

تازه های تحقیق

ت

کلیدواژه‌ها