آسیب‌شناسی اجتماعی علل و عوامل شکل‌گیری هویت در جوانان بر مبنای قرآن و روایات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

در شکل­گیری هویت جوان، عناصر پیدا و پنهان بسیاری مؤثر هستند، اما تأثیر گروه­های مرجع بر روند هویت­سازی جوانان و جامعه‌پذیری آنان چندان شفاف نیست. موضوعی که تاکنون از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است و این پرسش که گروه‌های مرجع به‌عنوان یک عامل اجتماعی چه تأثیری بر هویت جوان دارد، همچنان نیازمند پاسخ‌گویی است. با توجه به علل درونی و بیرونی تأثیرگذار در تکوین هویت جوان، نقش گروه‌های مرجع در جامعه پذیری  جوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. غرض از این پژوهش، شناخت آسیب‌های اجتماعی ناشی از تأثیر گروه‌های مرجع بر جوانان و مصونیت­بخشی به آنان می­باشد. این مقاله با رویکرد درون دینی و در مراجعه به آراء، استنادی و در تحلیل محتوا، توصیفی- تحلیلی است. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با آسیب­های اجتماعی (مریدپروری، بحران هویت) ناشی از فقدان الگوهای مناسب، را می‌توان به  تحقیق و شناسایی جامع و همه جانبه از مسأله، کنترل اجتماعی، ایجاد خودباوری، افزایش توان تفکر و تعقل در میان جوانان، ارائه الگوهای دارای اعتبار و جذابیّت ( الگوهای عملی)، توجه به تغییر و تحول عنصر زمان و مکان، بهره­گیری از شیوه­های علمی و روش­های معقول و مشروع تبلیغات رسانه­ای دانست.

کلیدواژه‌ها