کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

«مرتدّ فطری» کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حُکم قضیه را صادر کند. طبق مادّه 26 قانون مطبوعات نیز اگر کسی به وسیله مطبوعات، به دین اسلام و مقدّسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حقّ وی صادر می­شود. در «فقه امامیه»، کیفر مرتّد فطری «قتل» است و توبه او پذیرفته نیست. در فقه اهل سنّت، تفاوتی بین «مرتدّ فطری و ملّی» وجود ندارد و در صورت عدم توبه، مرتد، محکوم به قتل است. به اجماع مذاهب اسلامی، «زن مرتد» اعدام نمی­شود. بلکه او را حبس کرده و توبه می­دهند.

کلیدواژه‌ها