تأثیر توبه در سقوط «حد»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد رشتة فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

توبه از جرم، یکی از موارد سقوط مجازات است. بدین معنی که مجری قانون با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این مورد در حقوق جزا به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی‌بودن مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شود و به دلیل اهمیت این موضوع، و به جهت این‌که آثار مثبت و سازنده‌ای در اصلاح مجرم دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. با مداقه در نهادهای حقوق اسلامی از دیدگاه علم جرم شناسی، درمی‌یابیم که برخی از تدابیر حقوق جزای اسلامی نظیر قاعده دراء، جب و توبه و... موید سیاست کیفرزدایی هستند. در این نوشتار سعی شده است به این عامل مهم اخلاقی که در مکتب فقهی اسلام به‌طور هنرمندانه‌ای به حقوق پیوند داده شده است، از بعد «اخلاقی و فقهی» نگریسته شود. 

کلیدواژه‌ها