بررسی انواع مسولیت های تضامنی و آثار آن در اسناد تجاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی- واحد تهران شمال

چکیده

یکی از مهم ترین مسئولیتهای مدنی در جامعه که بسیاری از مشمولین به قوانین تجاری را در بر می گیرد، تضامن در اشکال مختلف آن است. امروزه تضمین پرداخت اسناد تجاری بیشتر از طریق ضمانت به عمل می آید. دارندگان سند، خصوصاً بانک ها در هنگام دریافت آن از صادر کننده یا واگذارنده، ضامن معتبر طلب می کنند و امضاء می گیرند تا در مقابل اعطاء کننده تسهیلات مسئول پرداخت باشند. اینکه تضامن دارای انواع مختلف مسئولیت برای دارندگان آن باشد یا خیر و این مسئولیتها چه آثاری در اسناد تجاری دارند مورد سوال محققان این مقاله است که به تفصل به رفع این پرسش پرداخته است. به نظر می رسد که ضمانت در اسناد تجاری با توجه به مسئولیت های متعدد تضامنی دارای آثار متفاوتی باشد که در ذیل این مقاله به بررسی مفهومی و مصداقی آن نگاهی تحقیقی انداخته ایم.

کلیدواژه‌ها